Bhojpuri-Topic : Lord Gautama Buddha

'sarnath' where Lord Buddha gave his first preaching

‘सारनाथ’ जहवाँ भगवान बुद्ध पहिला उपदेश दिहले

सारनाथ एगो प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल ह। अइसन मानल जाला कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध आपन प्रथम उपदेश एहिजे दिहले रहलन। एही से...
Sarnath Place whrere lord buddha gave his first lecture

‘सारनाथ’ जहवाँ भगवान बुद्ध आपन प्रथम उपदेश दिहले रहलन

सारनाथ एगो प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल ह। अइसन मानल जाला कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध आपन प्रथम उपदेश एहिजे दिहले रहलन। एही से...

Recent Posts